Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

achtste (không biến, không có dạng so sánh)

  1. thứ tám

Danh từSửa đổi

Sự biến
Dạng bình thường
số ít achtste
số nhiều achtsten
Dạng giảm nhẹ
số ít (không có)
số nhiều

achtste gt (mạo từ het, số nhiều achtsten, không có giảm nhẹ)

  1. phần tám