Tiếng Anh sửa

Tính từ sửa

absent-minded

  1. đãng.

Tham khảo sửa