Trang này cung cấp chi tiết về thống kê của Wiktionary tiếng Việt.

Tiến triển sửa

266 000 267 000 268 000
 Hiện tại 267.413 

Wiktionary tiếng Việt hiện có 858 ngôn ngữ với 267.413 mục từ (kể cả các từ cùng chữ được tập hợp trong một mục từ đa ngữ).

Bảng thống kê số mục từ theo thể loại ngôn ngữ sửa

Phiên bản ngôn ngữ theo tổng số mục từ sửa

Xem thống kê hiện thời tại m:Wiktionary#List of Wiktionaries.

Thống kê trước đây sửa

Khác sửa

Xem thêm sửa