Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  Hoa Kỳ

Từ đồng âm Sửa đổi

Danh từ riêng Sửa đổi

Thai (số nhiều Thais) /ˈtɑɪ/

  1. Người Thái.
  2. (Vô số) Tiếng Thái.

Tính từ riêng Sửa đổi

Thai /ˈtɑɪ/

  1. (thuộc) Thái Lan.

Tham khảo Sửa đổi