Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Từ đồng âm sửa

Danh từ riêng sửa

Thai (số nhiều Thais) /ˈtɑɪ/

  1. Người Thái.
  2. (Vô số) Tiếng Thái.

Tính từ riêng sửa

Thai /ˈtɑɪ/

  1. (thuộc) Thái Lan.

Tham khảo sửa