Re: Chủ để về "Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam"Sửa đổi

Một công ty không chỉ cần lớn để có bài tại Wikipedia, nó cũng cần phải nổi bật. Ngoài ra, đây là từ điển mở Wiktionary. Dĩ nhiên một từ điển sẽ có rất ít trang về công ty. Từ điển này chưa có mục Nike; làm sao cần mục Dona Pacific tại đây? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 22:19, ngày 19 tháng 2 năm 2011 (UTC)