Re: Wiktionary logo vote noticeSửa đổi

Done. Thanks for reminding me. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 08:19, ngày 7 tháng 1 năm 2010 (UTC)