Thảo luận:impose

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Tống ấn là gì vậy?Sửa đổi

"Tống ấn" trong "đánh lừa mà tống ấn" Lacessori (thảo luận) 19:59, ngày 4 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Quay lại trang “impose”.