Thảo luận:đpcm

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Mình biết từ tương đương của đpcm trong tiếng pháp là CQFD (ce qu'il fallait démontrer) và trong tiếng Anh là QED (quod erat demonstrandum - gốc La tinh). Bạn nào biết làm sao để thêm thông tin vào cho đúng định dạng thì thêm nhé. Buiquangtu (thảo luận) 01:56, ngày 27 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang “đpcm”.