vi-0 Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).