Từ trong ngày   5 tháng 12
từ điển danh từ
  1. Bộ sách cho danh sách các từ, thường thường giải thích ý nghĩa, từ nguyên, cách dùng, dịch, cách phát âm, và thường kèm theo các ví dụ về cách sử dụng từ đó.