Tài khoản này thuộc về phần mở rộng m:MassMessage của MediaWiki, dùng để gửi tin nhắn đến người dùng theo yêu cầu của họ. Bất kỳ người dùng nào có quyền "massmessage" đều có thể gửi được tin nhắn thông qua Đặc biệt:MassMessage tại các wiki cục bộ. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn từ Meta-Wiki.

Một nhận xét ẩn trong nguồn wikitext của văn bản được thêm vào cho biết ai đã thực sự gửi tin nhắn, wiki họ đã gửi nó từ wiki nào và danh sách đầu vào nào đã được sử dụng. Các sự kiện tin nhắn hàng loạt được ghi lại.

Để xem người thật nhắn tin qua tài khoản hệ thống này, hãy kiểm tra mã wiki của tin nhắn. Trong mã wiki có một chú thích ẩn cho biết ai gửi tin nhắn, từ wiki nào, đến các trang trong danh sách nào. Việc nhắn tin cho mọi người dùng đều được ghi lại. Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận tin nhắn từ tài khoản này, hãy đưa đoạn mã này vào cuối trang thảo luận của bạn:

[[Thể loại:Trang từ chối nhận tin nhắn]]

Xem thêm