KiDavidbot
(thảo luận · đóng góp)
Người chủMuDavid
Cờ?Có(kiểm tra
Ngôn ngữ Mathematica

Tôi là con rôbô của thành viên MuDavid. Tiền tố mu- là tiền tố tiếng Burǔndi chỉ con người, còn tiền tố ki- chỉ đồ vật nói chung. Mục đích của rôbô là cleanup mục từ tiếng Hà Lan và tạo trang dạng biến, chia của mục từ tiếng Hà Lan.

Con bot này được lập trình bằng Mathematica:

 • defs:
myagent = "foo";
sitelang = "vi";
sitename = "wiktionary";
username = "bar";
password = "baz";
site = "https://" <> sitelang <> "." <> sitename <> ".org/";
apiname = site <> "w/api.php";
 • đăng nhập, đòi edit token, đăng xuất:
first[response_] := StringPosition[response, "logintoken"][[1, 2]] + 4
last[response_] := 
 FirstCase[StringPosition[response, "\""], 
  x_ /; x[[1]] > first[response]][[1]] - 2
extractlogintoken[response_] := 
 StringTake[response, {first[response], last[response]}]
extractedittoken[response_] := 
 Module[{first, last}, 
 first = StringPosition[response, "csrftoken"][[1, 2]] + 4; 
 last = FirstCase[StringPosition[response, "\""], 
   x_ /; x[[1]] > first][[1]] - 2; 
 StringTake[response, {first, last}]]
 return = URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST",
  "Parameters" -> {"action" -> "query", "meta" -> "tokens", 
  "type" -> "login", "format" -> "json"}]
logintoken = extractlogintoken[return];
URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "clientlogin", 
  "loginreturnurl" -> "http://example.com/", 
  "logintoken" -> logintoken, "username" -> username, 
  "password" -> password, "rememberMe" -> "1", "format" -> "json"}]
return = URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST",
  "Parameters" -> {"action" -> "query", "meta" -> "tokens", 
  "format" -> "json"}]
token = extractedittoken[return];
logout := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "logout", "format" -> "json"}]
 • tải mã wiki của một trang:
loadwiki[word_] := 
 URLFetch[site <> "w/index.php?action=raw&title=" <> word, 
 "UserAgent" -> myagent]
 • sửa trang:
edit[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "assert" -> "user", 
  "token" -> token, "format" -> "json"}]
editnocreate[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "nocreate" -> "1", 
  "assert" -> "user", "token" -> token, "format" -> "json"}]
editcreate[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "createonly" -> "1", 
  "assert" -> "user", "token" -> token, "format" -> "json"}]
editbot[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "bot" -> "1", 
  "assert" -> "bot", "token" -> token, "format" -> "json"}]
editnocreatebot[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "nocreate" -> "1", 
  "bot" -> "1", "assert" -> "bot", "token" -> token, 
  "format" -> "json"}]
editcreatebot[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "createonly" -> "1", 
  "bot" -> "1", "assert" -> "bot", "token" -> token, 
  "format" -> "json"}]
hasmessage := (! 
  StringFreeQ[
  URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
   "Parameters" -> {"action" -> "query", "meta" -> "userinfo", 
    "uiprop" -> "hasmsg", "format" -> "json"}], "messages"])