Tiếng Mường sửa

Danh từ riêng sửa

Mol

  1. Một tên gọi khác của dân tộc Mường.

Đồng nghĩa sửa