Bản mẫu này cho ra cách phát âm (bằng chữ cái IPA) của phụ âm cuối của một từ tiếng Việt.

Cách sử dụng sửa

Tham số 1 là phụ âm (hay phụ âm đôi) cuối của một từ tiếng Việt. Tham số trước là chữ đằng trước tham số 1. Nếu tham số 1 là một phụ âm cuối không hợp lệ, mục từ được xếp vào Thể loại:Mục từ tiếng Việt bất thường.

Xem thêm sửa