Cách sử dụng

sửa
So sánh {{-dfn-}}{{-dfn2-}}
Giống Khác
Đều tạo tên đề mục "Định nghĩa" Trang nhúng "-dfn-" sẽ tự động thêm Thể loại:Mục từ chưa xếp theo loại từ còn "-dfn2-" thì không

Xem thêm

sửa

{{-dfn2-}}