Tiếng Triều Tiên sửa

 
한글 (Hangeul)

Danh từ sửa

한글 (Hangeul)

  1. Hangul, hangeul, chữ viết tiếng Hàn