Tiếng Triều Tiên sửa

 
북아메리카

Danh từ riêng sửa

북아메리카 (bugamerika)

  1. Bắc Mỹ

Từ trái nghĩa sửa