Tiếng Triều Tiên Sửa đổi

 
북아메리카

Danh từ riêng Sửa đổi

북아메리카 (bugamerika)

  1. Bắc Mỹ

Từ trái nghĩa Sửa đổi