Tiếng Thái Đen sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa


Danh từ sửa

ꪼꪡ

  1. Lửa, ánh lửa.

Từ dẫn xuất sửa