Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

領袖

  1. Lĩnh tụ.