Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

領海

  1. Lĩnh hải.