Tiếng Quan Thoại sửa

 
阿根廷

Cách phát âm sửa

Danh từ riêng sửa

阿根廷

  1. Tên gọi nước Argentina