Tiếng Quan Thoại sửa

Đại từ sửa

阿哥

  1. Anh, người con trai trẻ
  2. Cách gọi của bố mẹ người Mãn với con trai
  3. Gọi hoàng tử chưa thành niên trong cung triều Thanh