Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

部領

  1. Bộ lĩnh.