Tiếng AmuzgoSửa đổi

Danh từSửa đổi

老太爺

  1. Lão thái da.