Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Chung triêu : Thì điểm từ sáng sớm đến lúc ăn cơm sáng xong.