Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

挨近

  1. Ai cận.