Tiếng Nhật sửa

Danh từ sửa

意味(いみ) (imi

  1. ý nghĩa
    自由 の 意味
    Jiyū no Imi
    Jiyū no Imi
    Ý nghĩa của Tự do