Tiếng AmuzgoSửa đổi

Danh từSửa đổi

廩粟

  1. Bổng lộc.

Đồng nghĩaSửa đổi