Tiếng Bala sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

  1. nơi.