Tiếng Nhật sửa

Kanji trong mục từ này
やす
Lớp: 3
Cách viết khác
廉い

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

(やす) (yasui-i (adverbial (やす) (yasuku))

  1. Rẻ.