Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

媽媽

  1. Mã mã.