Chữ Hán sửa

嘲笑

  1. chế giễu , chế nhạo , chê cười ,
  • Tiếng Anh: jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)