Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

十字架

  1. Thập tự giá.