Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

傍近

  1. Bàng cận.