Tiếng Thác Bạt

sửa

Danh từ

sửa

(*qɔw/*qəw)

  1. lợn, lợn rừng.

Tham khảo

sửa
  • Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "publication-place" is not used by this template..</ref>