Tiếng AmuzgoSửa đổi

Danh từSửa đổi

佩蘭

  1. Bội lan.