Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

世子

  1. Thế tử.