Tiếng Mãn Châu sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

ᠠᡤᠠ

  1. Mưa.

Tiếng Tích Bá sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

ᠠᡤᠠ

  1. Mưa.