Tiếng Thái sửa

Từ nguyên sửa

Từ ภาษาไทย.

Danh từ riêng sửa

ภาษาไทย (phaasăa thai)

  1. Tiếng Thái.