Tiếng Thái sửa

Danh từ sửa

 1. tháng 12 (Tây lịch).
  ฉันเกิดวันที่ 13 ธันวาคม — Tôi sanh ngày 13 tháng 12.
  วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันที่ 339 ของปี — Ngày 5 tháng 12 là ngày thứ 339 của năm.

Tên hết 12 tháng (viết tắt)

 1. มกราคม (ม.ค.)
 2. กุมภาพันธ์ (ก.พ.)
 3. มีนาคม (มี.ค.)
 4. เมษายน (เม.ย.)
 5. พฤษภาคม (พ.ค.)
 6. มิถุนายน (มิ.ย.)
 7. กรกฎาคม (ก.ค.)
 8. สิงหาคม (ส.ค.)
 9. กันยายน (ก.ย.)
 10. ตุลาคม (ต.ค.)
 11. พฤศจิกายน (พ.ย.)
 12. ธันวาคม (ธ.ค.)