فارسی

(Đổi hướng từ فارسى)

Tiếng Ba Tư sửa

Danh từ sửa

فارسىtiếng Ba Tư: ngôn ngữ chính của nước Ba Tư