додумываться

Tiếng NgaSửa đổi

Động từSửa đổi

додумываться Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: додуматься) ‚( до Р)

  1. Nghĩ ra được.
    он — [так] ни до чего — [и] не додумыватьсяался — anh ấy suy đi nghĩ lại lâu nhưng cũng không nghĩ ra được gì cả

Tham khảoSửa đổi