Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaːŋ˧˥ xïŋ˧˧ɗa̰ːŋ˩˧ kʰïn˧˥ɗaːŋ˧˥ kʰɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːŋ˩˩ xïŋ˧˥ɗa̰ːŋ˩˧ xïŋ˧˥˧

Tính từ sửa

đáng khinh

  1. Không đáng coi trọng.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)