Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Tildebot (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Bot

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình quyền thành viên

  • 00:16, ngày 30 tháng 4 năm 2007 Mxn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tildebot từ (không có) đến bot (David đã xin tôi làm chủ bot này; sẽ làm việc chia động từ tiếng Nga lát nữa)