Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

yin /ˈjɪn/

  1. Âm (trong thuyết Âm dương của Trung Quốc).

Tham khảo sửa