Tiếng Tay Dọ sửa

Số từ sửa

xáo

  1. hai mươi.
    họt xáo tuồiđến 20 tuổi

Tham khảo sửa

  • Sầm Văn Bình (2018) Từ điển Thái–Việt (Tiếng Thái Nghệ An)[1], Nghệ An: Nhà xuất bản Nghệ An