Tiếng Anh

sửa

Thán từ

sửa

wo

  1. Họ!, họ! (để ngựa... dừng lại).

Tham khảo

sửa