Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

witnessing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của witness

Chia động từSửa đổi