Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

voicing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của voice.

Chia động từSửa đổi