Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

vaca

  1. cái.

Tham khảo sửa